ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ...

21 กันยายน 2560

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

21 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง เพื่อความมั่นคงของประเทศ (ส่วนภูมิภาค 5 แห่ง) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

20 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดหาเครื่องนอน เครื่องสนาม ให้ชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 11 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

20 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงเพ่ิ่มเติมอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการขับเคลื...

20 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศุูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รายการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริกา...

20 กันยายน 2560

ประกาศแผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 12,625 กล่อง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา...

14 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่องจัดหาอะไหล่โทรทััศน์วงจรปิด และจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่ว่าการอำเภอพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...