ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจัดจ้างงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปก...

17 มกราคม 2563

ประกาศแผนการจัดจัดจ้างงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร (ประเภทแม่ข่าย จำนวน 11 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โค...

16 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

9 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงข้อมูลแนวดขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

9 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่โครงการจัดแสดงนิทรรศการวันค...

7 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่โครงการจัดแสดงนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี กองอาสารักษาดิแดน และจัดงานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ...

3 มกราคม 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย...