ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ...

10 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4073 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ก...

9 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4073 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2562/63...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง...

1 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการใ...

31 พฤษภาคม 2562

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ E-DOPA License...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว2870 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อ...

13 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว2870 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความ...

2 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ก...

24 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.3/ว2370 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อ...

22 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท.0310.3/ว2370 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62...