ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29816 ลว 24 ธันวามคม 2561 เรื่อง ซั...

24 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29816 ลว 24 ธันวามคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29714 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้...

24 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว29714 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งให้อำเภอดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แน...

21 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29657 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29590 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แน...

20 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29590 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29412 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ก...

19 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว29412 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว6960 เรื่อง การดำเนินการช่วยเหลือเก...

28 พฤศจิกายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว6960 เรื่อง การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ปี พ.ศ.2561...