ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว0532 ลว. 25 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง ...

25 มกราคม 2562

การดำเนินการตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว1597 ลว. 18 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโคร...

21 มกราคม 2562

ที่ มท 0310.4/ว1597 ลว. 18 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1592 ลงวันที่ 18 มค. 2562 เรื่อง ก...

18 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1592 ลงวันที่ 18 มค. 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 42 จังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1479 ลงวันที่ 16 มค. 2562 เรื่องส่...

18 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1479 ลงวันที่ 16 มค. 2562 เรื่องส่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท0310.3/ว326 4 ม.ค. 2562 แจ้งแนวทางให้จังหวัด/อำ...

4 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด มท0310.3/ว326 4 ม.ค. 2562 แจ้งแนวทางให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการมอบบัตรแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยต...