ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอ...

12 กุมภาพันธ์ 2563

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก...

12 กุมภาพันธ์ 2563

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง จัดพิธี “สดุดีกองอาสารักษาดินแดน” มอบรางวัลแก่ส...

11 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง จัดพิธี “สดุดีกองอาสารักษาดินแดน” มอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี 2562...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการที่ 1 กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบ...

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญช...

4 กุมภาพันธ์ 2563

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิ...

31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563...