ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรา...

28 มกราคม 2562

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท

ประกาศคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต...

4 มกราคม 2562

ประกาศคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

26 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ข่าวอัพเดท

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชก...

7 ธันวาคม 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล...

3 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 ...