ประชาสัมพันธ์

COVID-19

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท.03020/ว1732 ลว 22 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการก...

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท.03020/ว1732 ลว 22 มี.ค. 63 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว7567 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ...

24 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว7567 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavir Disease (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว7563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ...

23 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว7563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว7682 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ร...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว7682 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว7658 เรื่อง การดำเนินเพื่อป้องกันก...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว7658 เรื่อง การดำเนินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว1716 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำ...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว1716 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1638 เรื่องมาตรในการป้องกันและและค...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1638 เรื่องมาตรในการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1639 เรื่องมาตรในการป้องกันและและค...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1639 เรื่องมาตรในการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563...