ประชาสัมพันธ์

COVID-19

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1681 เรื่องมาตรในการป้องกันและและค...

20 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว1681 เรื่องมาตรในการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว1619 เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดใ...

19 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว1619 เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3435 เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกั...

17 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3435 เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว6892 เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องก...

17 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว6892 เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว925 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเ...

17 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว925 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C)VID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0305.1/ว932 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับ...

16 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด มท 0305.1/ว932 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0305.1/931 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับส...

16 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด มท 0305.1/931 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...