ประชาสัมพันธ์

COVID-19

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว967 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางปฏ...

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว967 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว7794 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางป...

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว7794 ลว. 23 มี.ค. 63 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ ส...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ สฬ.0001/78 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ สฬ.0001/78 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคต...

26 มีนาคม 2563

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคต...

26 มีนาคม 2563

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้ัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสำหรับในเขตพื้น...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานกา...

26 มีนาคม 2563

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท0302.2/ว953 ลว. 20 มี.ค. 63 เรื่อง การดำเนินการ...

26 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด มท0302.2/ว953 ลว. 20 มี.ค. 63 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.4/ว7694 ลว. 21 มี.ค...

26 มีนาคม 2563

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.4/ว7694 ลว. 21 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งหยุดบริการชั่วคราวจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม...