ประชาสัมพันธ์

COVID-19

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0308.2/ว6407 เรื่อง การให้บริการประชาชนในก...

11 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0308.2/ว6407 เรื่อง การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท0305.3/ว843  เรื่อง แนวทางปฏิบัติของ ปค. ตามข้อ...

11 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด มท0305.3/ว843  เรื่อง แนวทางปฏิบัติของ ปค. ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท0305.3/ว36140 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของกรมการปกคร...

11 มีนาคม 2563

ด่วนที่สุด มท0305.3/ว36140 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...