ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิ...

1 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว 1291 ลว 25 ม.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในก...

25 มกราคม 2561

ที่ มท 0310.3/ว 1291 ลว 25 ม.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว380 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่ง...

12 มกราคม 2561

ที่ มท 0310.4/ว380 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว467 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเสริมสร้า...

12 มกราคม 2561

ที่ มท 0310.4/ว467 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว.380 ลว. 10 ม.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่ง...

10 มกราคม 2561

ที่ มท 0310.4/ว.380 ลว. 10 ม.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว6396 ลว. 10 พ.ย. 2560 เรื่องการบูรณาการแก้ไขป...

14 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.3/ว6396 ลว. 10 พ.ย. 2560 เรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว22483 ลว. 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อ...

14 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.4/ว22483 ลว. 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว6316 ลว. 7 พ.ย. 2560 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะ...

7 พฤศจิกายน 2560

ที่ มท 0310.3/ว6316 ลว. 7 พ.ย. 2560 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2560...