ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1464 ลว. 15 มี.ค. 2561 เรื่องการรา...

15 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1464 ลว. 15 มี.ค. 2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 4269 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อ...

6 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 4269 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐ...

5 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หริอต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4134 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิ...

2 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4134 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่มท 03.10.3/ว3629 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิ...

23 กุมภาพันธ์ 2561

ด่วนที่สุด ที่มท 03.10.3/ว3629 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)...