ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล...

25 เมษายน 2561

การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7077 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง ผู้ดูแ...

9 เมษายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7077 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) และรวบรวมข้อมูลผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว6404 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การด...

30 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว6404 ลว 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว6275 ลว. 29 มี.ค. 2561 แบบสำรวจข้อ...

29 มีนาคม 2561

แบบสำรวจข้อมูลผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด 0310.3/ว1619 ลว 23 มี.ค. 2561 เรื่อง การประชาสัมพ...

23 มีนาคม 2561

ด่วนที่สุด 0310.3/ว1619 ลว 23 มี.ค. 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ตามแผนและกิจกรรมปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท0310.3/ว5646 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผ...

22 มีนาคม 2561

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer :AO) ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

19 มีนาคม 2561

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1...