ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี...

25 ตุลาคม 2560

แบบตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนภูมิภาค) (แก้ไข)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.4/ว 21078 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการสร้างค...

25 ตุลาคม 2560

ที่ มท 0310.4/ว 21078 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุ...

12 ตุลาคม 2560

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว20219 ลว.10 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมา...

11 ตุลาคม 2560

ที่ มท 0310.3/ว20219 ลว.10 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...