ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ...

19 เมษายน 2559

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การผลิตวีดีทัศน์ครบรอบ 62 ปี กองอาสารักษาดินแดน สำนั...

19 เมษายน 2559

โครงการ การผลิตวีดีทัศน์ครบรอบ 62 ปี กองอาสารักษาดินแดน สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ ประชาสัมพันธ์กิจการกองอาสารักษาดินแดนผ่านสื่อโท่รทัศ...

19 เมษายน 2559

โครงการ ประชาสัมพันธ์กิจการกองอาสารักษาดินแดนผ่านสื่อโท่รทัศน์และสื่อพิมพ์ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง...