ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื...

17 ตุลาคม 2561

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน...

5 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

27 กันยายน 2561

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

ข่าวอัพเดท

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ...

18 กันยายน 2561

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกอง...

24 กันยายน 2561

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบั...