ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อข...

12 พฤษภาคม 2559

แจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุสุดวิสัย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการายกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่...

12 พฤษภาคม 2559

การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการายกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในระดับจังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขอขอบคุณส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมค...

12 พฤษภาคม 2559

ขอขอบคุณส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว9054 การรายงานผลการดำเนินการเศรษฐกิจ...

10 พฤษภาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว9054 การรายงานผลการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ฯ สยามบรมราชกุมารี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2499 ลว 9 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การ...

10 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การออกเสียงประชามติประจำจังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับศักยภา...

4 พฤษภาคม 2559

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานข้อมูลการเปิดบัญชีโครงการของหมู่บ้านตามโครงการยกระดับศ...

4 พฤษภาคม 2559

รายงานข้อมูลการเปิดบัญชีโครงการของหมู่บ้านตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นเ...

4 พฤษภาคม 2559

กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ...