ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว6400 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตร...

25 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว6400 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 6040 ลว 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การดำ...

22 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 6040 ลว 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 6072 ลว 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การ...

22 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 6072 ลว 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินการช่วงไตรมาส 1-2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ ว 5312 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อ...

14 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ ว 5312 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0319/ว5141 ลว 9 มี.ค. 59 เรื่องมติที่ประชุมคณะ...

9 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด มท 0319/ว5141 ลว 9 มี.ค. 59 เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 4979 ลว 8 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้ส...

8 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 4979 ลว 8 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้ส่งแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 4975 ลว 8 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยา...

8 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 4975 ลว 8 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ...