ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และผลการดำเนินการ...

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และผลการดำเนินการบันทึกลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ จังหวัดหรืออำเภอ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้า...

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง แนวทางการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารกรมการปกครองในการบันท...

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวทางการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารกรมการปกครองในการบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน...

25 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ส. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ได้ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง สรุปข้อสั่งการแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการ...

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง สรุปข้อสั่งการแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) เพิ่มเติม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 3375 ลว 15 กุมภาพ...

25 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 3375 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ...

25 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) (เพิ่มเติม)...