ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 8024 ลว 21 เมษายน 2559 เรื่อง โอน...

21 เมษายน 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 8024 ลว 21 เมษายน 2559 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3-4)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0319/ว 2154 ลว 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉล...

20 เมษายน 2559

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 7668 ลว 18 เมษายน 2559 เรื่อง ตั...

18 เมษายน 2559

เรื่อง ตัวชี้วัดที่่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 7570 ลว 12 เมษายน 2559 เรื่อง การ...

18 เมษายน 2559

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3 - 4)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 7551 ลว 12 เมษายน 2559 เรื่อง การ...

18 เมษายน 2559

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0319/ว 6791 ลว 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การดำเนินโครงการ...

31 มีนาคม 2559

ที่ มท 0319/ว 6791 ลว 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...