ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 8775 ลว 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนวทา...

3 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการประเมินผลและประกวดการบริหารจัดการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 8707 ลว 2 พฤษภาคม 2559 เรื่องโครง...

3 พฤษภาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 8707 ลว 2 พฤษภาคม 2559 เรื่องโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 2401 ลว 29 เมษายน 2559 เรื่อง การ...

29 เมษายน 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 2401 ลว 29 เมษายน 2559 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2297 ลว 26 เมษายน 2559 เรื่อง การ...

27 เมษายน 2559

เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 8157 ลว 22 เมษายน 2559 เรื่อง การเส...

22 เมษายน 2559

เรื่อง การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559...