ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้ง...

25 กุมภาพันธ์ 2559

ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดพร้อมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558...

25 กุมภาพันธ์ 2559

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว2216 ลว 5 ก.พ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง โอนงบประมาณโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันม...

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โอนงบประมาณโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง ประสานขอข้อมูลจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกา...

25 กุมภาพันธ์ 2559

หนังสือที่ มท 0319/ว0636 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประสานขอข้อมูลจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง การบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ร...

25 กุมภาพันธ์ 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 2262 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ...

25 กุมภาพันธ์ 2559

หนังสือด่วนที่สุด ทีี่ม0305.3/ว263 ลว. 28 ม.ค. 59 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แจ้งให้ความร่วมมือโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณากา...

25 กุมภาพันธ์ 2559

แจ้งให้ความร่วมมือโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559...