ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายใ...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (นางสาวลักขณา พุ่มอำภา)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (นายไกรสร จิรนิล)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (นางอ้อไทย ก้อนแก้ว)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (นายธนวินท์ นิลจันทร์)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศิริพรรณ บุญเพิ่มพูล)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (นางอรทัย ศีตะโรหิต)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเ...

21 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโรเนียว จำนวน 2 เครื่อง...