ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษ...

24 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 14-15...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "...

24 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "วิถีธัญบุรี" ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โ...

24 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 14 - 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะขอ...

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 14 - 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ฝ.บค.งป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการแม่บ้านประ...

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการงานธุรการป...

20 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือตกลงจ้างเหมาบริการงานธุรการประจำ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...