ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครง...

30 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 6-7...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนา...

30 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 315 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 6 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รา...

30 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความความสำหรับรองรับการฝึกอบรม โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ราย...

30 ตุลาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการฝึกอบรม โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน...

27 ตุลาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 500 ชุด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

27 ตุลาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 ...

26 ตุลาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ รวม 21 รายการ สำหรับฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ และเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ภายในวิทยาล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำ...

26 ตุลาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...