จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลางกาอสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...

12 ตุลาคม 2559

ราคากลางกาอสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการพัฒนาระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...

11 ตุลาคม 2559

โครงการพัฒนาระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที...

10 ตุลาคม 2559

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเสื้อผ้าประจำกองร้อยปฏิบัติการ...

10 ตุลาคม 2559

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเสื้อผ้าประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...