จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกป...

13 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI Secure รุ่น XID 8300 และยี่ห้อ FARGO รุ่น HDP5000e รวม 2 รายกา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเพิ่มป...

12 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงินและบัญชีตามระเบียบกรมการปกครองฯ และวิธีิการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2548 ประจำปี 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิว...

12 ตุลาคม 2559

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA Licen...

12 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ของอำเภอที่ชำรุด และจัดสรรให้อำเภอที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จำนวน 200 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ในการออกหนังสื...

12 ตุลาคม 2559

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) จำนวน 27 ชุด ใน 12 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ในการออกหนังสือผ่านแ...

12 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) จำนวน 27 ชุด ใน 12 จังหวัด ...