ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

27 พฤศจิกายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

24 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดหากระสุนปืน จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ...

24 พฤศจิกายน 2566

จ้างดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ้ง) อาคาร 4 และบริเวณโดยรอบอาคาร 4 และอาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารธนาคารออมสิน ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการค่าวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ...

21 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

16 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการอำนวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ...

10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น)...