ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ...

29 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเช่าใช้บริการวงจรถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ LiveU สำห...

22 สิงหาคม 2566

โครงการเช่าใช้บริการวงจรถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ LiveU สำหรับสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง DOPA Channel ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

4 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวและให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

20 กรกฎาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจั...

18 กรกฎาคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (DOPA Lab Test) พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...

11 กรกฎาคม 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

28 มิถุนายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาเสื้อชูชีพสำหรับสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10,000 ตัว...