ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โ...

3 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...

1 พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุแล้วแต่มิใช่เหตุอันสมควร (บัญชีผู้เสียสิทธิ) (ส.ส.1/9) จำนวน 94,000 แฟ้ม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต...

30 เมษายน 2562

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มปร...

30 เมษายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (รายการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ขนาด 80 แกรม (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) จำนวน 12,369 กล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ข...

29 เมษายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 (การจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 18,000 เล่ม)...