ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

4 ธันวาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

26 พฤศจิกายน 2562

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) รายการ กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล จำนวน 164 ชุด ไฟฉายแรงสูง จำนวน 3...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ...

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ที่อาศัยอนู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ประจำปี 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจััดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจััดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ...

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มปร...

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน แ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pas...