ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

7 มิถุนายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ...

1 มิถุนายน 2566

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่งาน อารยเกษตร วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

29 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งา...

23 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างรื้อถอนอาคารกรมการปกครอง เพื่อกำหนดประโยชน์ใช้สอยสำหรับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามบนพื้นที่กระทรวงมหาดไทย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร...

19 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ...

18 พฤษภาคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างพิมพ์ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 3 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประชาสัมพันธ์อำเภอ...

12 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)...