ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 151 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

24 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลดับเพลิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย) สำหรับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารพร้อมระบบบริการอินเตอร์เน็ต(ส่วนกลาง ปค.) ประจำปี 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

18 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ระบบ Digital พื้นที่จังหวัดยะลา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

18 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ พาราแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ศูนย์ก...

16 กันยายน 2563

จ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ พาราแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

16 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า่ง ประจำปีงบประ...

16 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ การจัดหาสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2563...