ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรขาว) สำหรับสนับสนุน...

22 มกราคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรขาว) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 1,000,000 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

20 มกราคม 2563

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ประจำฐานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) รายการ ไฟฉายแรงสูง จำนวน 3280 กระบอก และเครื่องมือช่างทั่วไ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจัดจ้างงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปก...

17 มกราคม 2563

ประกาศแผนการจัดจัดจ้างงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร (ประเภทแม่ข่าย จำนวน 11 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โค...

16 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

9 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงข้อมูลแนวดขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สำหร...