ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

20 กุมภาพันธ์ 2562

(โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการภารกิจกรมการปกครองด้านการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประ...

20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเผยแพร่และการสร้างการรับรู้ภารกิจหลักของ ปค.)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์และวัสดุอุป...

31 มกราคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 จำนวน 37,000 กล่อง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ...

28 มกราคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS)...