ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เผยแพร่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประ...

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เผยแพร่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าแบบ 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู พร้อมติดตั้งภายในบริเวณชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (โค...

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (โครงการจัดซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ...

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personaliz...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหล...

3 พฤษภาคม 2566

ประกาศแผนการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 82-84 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

26 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

21 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

5 เมษายน 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

5 เมษายน 2566

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่งานอารยเกษตร วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...