ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

3 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหารถยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติบานสื่อสารและสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel นอกสถานที่ จำนวน 1 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

3 กันยายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับห...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

3 กันยายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center) (จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง รายการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน รายการรถ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

2 กันยายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการอำนวยการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือ ผ่านแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

2 กันยายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.) (พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

2 กันยายน 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลอำเภอ เพื่อการบริหารงานปกครอง (District Office Database System - DODS) (พัฒนาระบบฐานข...