ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนา...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 300 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ ประจำปีงบป...

22 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ...

6 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเก็บเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) จำนวน 368,625 ฉบับ...