ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แท...

1 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แทนแบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 สัญญา ของส่วนประสานราชก...

3 กันยายน 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จำนวน 2 รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ และซื้อวัสดุคอม 10 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2...

24 สิงหาคม 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนประสานราชการ จำนวน 2 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ของส่วนประสานราชการ จำนวน 2 รายการ...

16 สิงหาคม 2564

ประกาศข้อมูลสาระสคำัญในสัญญาซ์้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 23 รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ...