ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 ...

9 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) กองคลัง (แทนแบบ สขร.1) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 รายการ ของส่วนประสานราช...

5 สิงหาคม 2564

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื...

20 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ...

11 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...