จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร...

25 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่อง-คอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน...

25 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน 437 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนท...

25 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำน...

25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 2 รายการ สำหรับสนันสนุนภารกิจการจัดทำทะบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเต...

25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และอาคารศ...

24 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และอาคารศูนย์๋ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเ...

24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...