ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิ...

16 มกราคม 2567

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดส...

16 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ติดตั้งศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ให้บริการ E-Border Pass จำนวน 6 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อบัตรประจำตั...

16 มกราคม 2567

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

12 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมระบ...

11 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง จ้างเหมารถยนต์โโยสารปรับอากาศ โครงการศึกษ...

10 มกราคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง จ้างเหมารถยนต์โโยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 265-266 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจ...

10 มกราคม 2567

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...