จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าสถานท...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม คือ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาร...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจา...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร ประเภทแ...

5 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร ประเภทแม่ข่าย จำนวน 11 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์่่ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีปร...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์่่ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ...