จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร แล...

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร และเอกสารประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุังอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องตลิ่งและปรั...

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) ,ประกาศจังหวัดกำแพงเชร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสา...

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 และเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกห...

13 มกราคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา...

13 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 ถึงธันวาคม 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเเฉพาะเ...

10 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...